ประกาศรายชื่อนักเรียนมียอดการยืมE-Book มากที่สุดTOP 20 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

นักเรียนที่มีรายชื่อ ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ห้องสมุด (ในช่วงเปิดภาคเรียน ตั้งแต่1 พ.ย.2564 เป็นต้นไป)

 1. นางสาวพฤกษา  จำปาเงิน               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 2. นางสาวฟ้าตะวัน  ทองสุข                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 3. เด็กหญิงภาวิณี  โสดา                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
 4. นางสาวฐิติมา  แก้วหนองโพธิ์            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 5. นางสาวจุฬาภรณ์  แตงกวารัมย์         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 6. นางสาวพรนภัส  โชคปัญจทรัพย์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 7. นายบอล -                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 8. นางสาวชนมณี  อ่อนน้อม                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
 9. นายบุญรัตน์  จำปาน้อย                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 10. นางสาวพันธุ์ทิพย์  คงจร                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
 11. เด็กหญิงพันธิตา  สังข์แก้ว                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
 12. นางสาววีระวรรณ  สุวรรณพันชู        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 13. นางสาวดวงกมล  พึงประสพ             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 14. นางสาวสุวารี  ยังยิ้ม                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 15. เด็กหญิงฮุลดาห์  รัตนรจนานนท์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
 16. เด็กหญิงปาริตา  มีแก้ว                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
 17. นางสาวกัญญารัตน์ ประจิตร             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 18. นางสาวปนัดดา  ผาณิตเศรษฐกร       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 19. นางสาวกัลยา  ผิวทองงาม               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 20. เด็กชายปวริศ  แซ่โก                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3