ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยรัตนโกสิทร์(ฉบับการ์ตูน)
หมวด : วรรณกรรมไทย
สำนักพิมพ์ : สกายบุ๊กส์
ผู้แต่ง : สกายบุ๊กส์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวมเรื่องราวพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทย 9 รัชกาล พร้อมพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง การปกครอง การต่างประเทศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่พระองค์ได้ใช้ในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทำให้ประเทศไทยได้รับความเจริญก้าวหน้าตราบจนทุกวันนี้ โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด ง่ายสำหรับทำความเข้าใจ พร้อมภาพประกอบการตูนชวนติดตามตลอดทั้งเล่ม